تجربهء من در مرکز Special Dentistry

February 22, 2014 3:01 pm Published by

تجربهء من در مرکز Special Dentistry
بعد از تمام کردن دندانپزشکی ام در امارات, تصمیم گرفتم برای کسب تجربه و دانش بیشتر کیس های کلینیکی به امریکا بیایم. برای دورهء انترنی وارد برنامهء پیشرفتهء دندانپزشکی برای دندانپزشکان بین المللی درمرکز Special Dentistry  نیویورک امریکا شدم. در این مدت کیس های کلینیکی زیادی دیدم. تکنیکی که Dr Dorfman برای درمان بیمارانی که ترس از دندانپزشکی داشتند عالی بود. من توانستم راه و روش های اداره کردن کلینیک خصوصی را یاد بگیرم. در این مرکز مالتی سپشالتی توانستم کارهای دندانپزشکان متخصص مختلف را ببینم.  راه های ارتباط برقرار کردن یک دندانپزشک و یک بیمار را توانستم بهتر یاد بگیرم. من کسب تجربهء بیشتر را در این  برنامهء پیشرفتهء دندانپزشکی به دندانپزشکان توصیه میکنم.
تمایل دارم که از Dr Jeffrey Dorfman تشکر کنم که به من این فرصت را دادند که از تجربهء ایشان استفاده ببرم.

دکتر پریسا زارع

پریسا در دیسمبر 2013 در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه نیویورک امریکا در برنامهء تخصصی ارتودنسی برای دندانپزشکان بین المللی قبول شد. او این برنامهء تمام وقت را از جولای 2014 اغاز خواهد کرد.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in:

This post was written by Dr. Jeffrey Dorfman